Hỗ trợ trực tuyến

ZendVN

Thân chào bạn!

Gửi tin nhắn

   Hàm xử lý ngày tháng (Date and Time php function)

   1 - Hiển thị ngày tháng và thời gian hiện tại
   Câu hỏi: làm sao hiển thị ngày tháng vào thời gian hiện tại trong PHP
   Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta sử dụng hàm getdate()

   Ví dụ:

   <?php
     $now = getdate();
   
     $currentTime = $now["hours"] . ":" . $now["minutes"] . ":" . $now["seconds"];
     $currentDate = $now["mday"] . "." . $now["mon"] . "." . $now["year"];
   
     echo "It is now $currentTime on $currentDate";
   
   ?>

   2- Định dạng Timestamps
   Câu hỏi: Làm sao chuyển Unix timestamps thành kiểu thời gian bình thường
   Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm date()

   Ví dụ:

   <?php
   
     // result: "30 Oct 2006" (example)
     echo '<br>' . date("d M Y", mktime()) . " n";
   
     // result: "12:38:26 PM" (example)
     echo '<br>' . date("h:i:s A", mktime()) . " n";
   
     // result: "Monday, 30 October 2006, 12:38:26 PM" (example)
     echo '<br>' . date ("l, d F Y, h:i:s A", mktime()) . " n";
   
     // result: "12:38:26 PM UTC"
     echo '<br>' . date ("h:i:s A T", mktime()) . " n";
   
     // result: "2006-10-30T12:38:26+00:00"
     echo '<br>' . date ("c", mktime());
   ?>

   3- Chuyển một chuỗi sang Timestamps
   Câu hỏi: làm thế nào để chuyển một chuỗi ngày tháng năm qua kiểu Timestamps
   Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm strtotime()

   Ví dụ:

   <?php
     // chuoi nguon
     $str = "20030607";
   
     // chuyen chuoi qua timestamp
     $ts = strtotime($str);
   
     // result: "Saturday, 07 June 2003 12:00:00 AM" (example)
     echo date("l, d F Y h:i:s A", $ts);
   ?>

   4- Kiểm tra năm nhuần
   Câu hỏi: làm sao kiểm tra xem năm có phải năm nhuần hay không
   Giải pháp: Năm nhuần là năm chia hết cho 4 hoặc 400 nhưng không phải 100

   Ví dụ:

   <?php
     function testLeapYear($year) {
     $ret = (($year%400 == 0) || ($year%4 == 0 && $year%100 != 0)) ? true : false;
     return $ret;
     }
   
     echo '<br>' . testLeapYear(2004) ? "Is a leap year" : "Is not a leap year";
   
     echo '<br>' . testLeapYear(2001) ? "Is a leap year" : "Is not a leap year";
   ?>

    
   5- Tìm số ngày trong tháng của một năm nào đó
   Câu hỏi: làm sao tìm số ngày trong tháng 3 của năm 2005
   Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm date()

   Ví dụ:

   <?php
     $ts = mktime(0,0,0,3,1,2005);
     echo date("t", $ts);
   ?>

   6 - Tìm số ngày và số tuần trong năm

   Ví dụ:

   <?php
   // ngày: 01-Mar-2008
   echo date("z", mktime(0,0,0,3,1,2008))+1;
   
   // Tuần: 01-Mar-2008
   echo date("W", mktime(0,0,0,3,1,2008));
   ?>

   7- Tìm thứ của ngày
   Câu hỏi: làm sao tìm thứ của một ngày nào đó

   Ví dụ:

   <?php
     // 04-Jun-2008
     $ts = mktime(0,0,0,6,4,2008);
     echo date("l", $ts);
   ?>

   8- Chuyển thời gian Local ra thời gian GMT
   Câu hỏi: làm sao chuyển đổi thời gian Local ra thời gian GMT (Greenwich Mean Time)
   Giải pháp: để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng hàm gmdate()

   Ví dụ:

   <?php
     echo gmdate("H:i:s d-M-y T") . "n";
     $ts = mktime(4,30,0,2,2,2005);
     echo gmdate("H:i:s d-M-y T", $ts);
   ?>

   9-Chuyển đổi phút sang giờ
   Câu hỏi: làm sao chuyển đổi mm sang thành hh:mm

   <?php
     $mm = 156;
     echo sprintf("%02dh %02dm", floor($mm/60), $mm%60);
   ?>
   

    

   Đăng ký khóa học
   Học trước trả sau
   Khóa học 0 đồng
   Tài liệu khóa học

   TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

   • Ngân hàng: VietinBank
   • Chủ tài khoản: Phạm Vũ Khánh
   • Số tài khoản: 711A 0272 5335
   • Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh
   • Ngân hàng: VietcomBank
   • Chủ tài khoản: Phạm Vũ Khánh
   • Số tài khoản: 0251 0018 58794
   • Chi nhánh: Bình Tây - TP. Hồ Chí Minh
   loading