Zend Navigation với XML

Zend_Navigation là một lớp giúp chúng ta có thể tạo menu, sitemap và breadcrumbs theo cấu trúc chuẩn HTML.


Đầu tiên bạn có thể tạo một cấu hình ứng dụng một module hay hay nhiều module.
Download source
Cấu hình một module: http://www.zend.vn/download/zend-framework/zftutorial.rar
Cấu hình multi module: http://www.zend.vn/download/zend-framework/zf-multi.rar


Bước 1: Tạo một tập tin trong thư mục /application/configs/menu.xml với nội dung:

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<configdata>
  <nav>
    <home>
      <label>Home</label>
      <uri>/index/home</uri>
    </home>
    <about>
      <label>About Us</label>
      <uri>/index/about</uri>
    </about>
    <product>
      <label>Product</label>
      <uri>/index/product</uri>
      <pages>
        <catogory_1>
          <label>Nokia</label>
          <uri>/index/product/cat/nokia</uri>
          <pages>
            <product_1>
              <label>Nokia 71</label>
              <uri>/index/product/cat/nokia/id/1</uri>
            </product_1>  
            <product_2>
              <label>Nokia 72</label>
              <uri>/index/product/cat/nokia/id/2</uri>
            </product_2>  
            <product_3>
              <label>Nokia N90</label>
              <uri>/index/product/cat/nokia/id/3</uri>
            </product_3>
          </pages>
        </catogory_1>
        <catogory_2>
          <label>Samsum</label>
          <uri>/index/product/cat/samsung</uri>    
        </catogory_2>
      </pages>  
    </product>
    <contact>
      <label>Contact Us</label>
      <uri>/index/contact</uri>
    </contact>

  </nav>
</configdata>

Bước 2: Tạo indexAction trong IndexController với nội dung:

public function indexAction() {
  $xml = APPLICATION_PATH . '/configs/menu.xml';
  $config = new Zend_Config_Xml($xml, 'nav');
  $container = new Zend_Navigation($config);
  $this->view->container = $container;
}

Bước 3: Tạo tập tin View (index.phtml) cho indexAction trong IndexController với nội dung:

<?php echo $this->navigation($this->container)->menu();?>

 

avata

bởi Phạm Văn Bình

Ngày 03/02/2012 vào lúc 13:44:49
Muốn tạo menu động(ví dụ như tạo menu danh mục sản phẩm) thì làm thế nào?
avata

bởi Phạm Văn Bình

Ngày 03/02/2012 vào lúc 13:45:09
Muốn tạo menu động(ví dụ như tạo menu danh mục sản phẩm) thì làm thế nào?
avata

bởi binhpv

Ngày 03/02/2012 vào lúc 13:45:28
Muốn tạo menu động(ví dụ như tạo menu danh mục sản phẩm) thì làm thế nào?
avata

bởi Bảo

Ngày 23/06/2013 vào lúc 10:41:36
Muốn tạo file xml bằng Zend thì làm thế nào vậy các bạn

CÁC KHÓA HỌC TẠI ZENDVN

 • Khóa học PHPKhóa học jQuery
 • Khóa học JoomlaKhóa học Zend Framework
 • Khóa học PHPKhóa học jQuery
loading
loading